කොරෝනා ඉදිරියේ ජනපති,ආණ්ඩුව ෆේල්… අසාර්ථකභාවය වහගන්න සමාජ ජාල මර්දණයක්! රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හදිසියේ මාරූ කරයි..

Published on: Mar 20, 2020- මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සම්පත් කුමාර මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අද (20) සිට කිලිනොච්චියට මාරුකර යවා තිබේ. මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබියදී එවැනි මාරු කිරීමක් කිරීමට හැකියාව නැතත් ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගයක් මත මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් මෙම මාරුකිරිම සිදුකර තිබේ. සම්පත් කුමාරගේ මාරු කිරීමෙන් පුරප්පාඩු … Continue reading කොරෝනා ඉදිරියේ ජනපති,ආණ්ඩුව ෆේල්… අසාර්ථකභාවය වහගන්න සමාජ ජාල මර්දණයක්! රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හදිසියේ මාරූ කරයි..