රට රකින විරුවා කොරෝනා වලට VIP හැන්දෙන් බෙදයි! සාමාන්‍ය පවුල් වල ශිෂ්‍යන් ගනාවක් එංගලන්තයේ සිරකොට VIP ලා විතරක් ගෙන්වයි… සති දෙකක් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල වසාදමයි…!

Published on: Mar 17, 2020- එක්සත් රාජධානියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන කිසිඳු(දෙස්/විදෙස්) ගුවන් මගියෙකුට ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ ගුවන් පහසුකම් ලබා නොදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා සේවා අධිකාරිය සියළු ගුවන් සේවා ආයතන වෙත පැහැදිලිව උපදෙස් ලබාදී තිබියදි සීමිත ආසන ඉඩ පහසුකම් වලට SriLankan Airlines (UL 504) යානය දේශපාලන ප්‍රබලයන් කිහිපදෙනකුගේ ළමුන් හා හිතවතුන් පමණක් රැගෙන අද පස්වරු 12:40 … Continue reading රට රකින විරුවා කොරෝනා වලට VIP හැන්දෙන් බෙදයි! සාමාන්‍ය පවුල් වල ශිෂ්‍යන් ගනාවක් එංගලන්තයේ සිරකොට VIP ලා විතරක් ගෙන්වයි… සති දෙකක් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල වසාදමයි…!