ගෝඨාට බම්බුගහන්න කියන්න…. මම එනකම් ඉන්නවා… බුද්ධශාසන සම්බන්ධ්කරණ ලේකම් තනතුරට කෙලවෙන ලකුණු!

Published on: Feb 8, 2020 – අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ යටතේ ඇති බුද්ධශාසන , සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ සම්බන්ධ්කරණ ලේකම් ලෙස කුප්‍රකට සමාජ ශාලා හිමිකරුවෙකු වන කිත්සිරි ගංගනාත් අබේගුණවර්ධන මහතා පත්කිරිම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමුවි තිබේන බව අප දේශපාලන වාර්තාකරු අනාවරණය කළා. බුද්ධශාසන , සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ සම්බන්ධ්කරණ ලේකම්වරයා කුප්‍රකට සමාජ … Continue reading ගෝඨාට බම්බුගහන්න කියන්න…. මම එනකම් ඉන්නවා… බුද්ධශාසන සම්බන්ධ්කරණ ලේකම් තනතුරට කෙලවෙන ලකුණු!